Folder Size

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Folder Size

Ứng dụng Folder Size giúp bạn thêm 1 cột hiển thị kích thước thư mục hoặc file trong cửa số Explodee trong Windows

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí dễ dàng sử dụng.