EVEREST Home Edition

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: EVEREST Home Edition

EVEREST Home Edition là một phần mềm miễn phí phần cứng chẩn đoán và điểm chuẩn giải pháp bộ nhớ cho người dùng máy tính gia đình, dựa trên công nghệ đoạt giải thưởng EVEREST. Nó cung cấp thông tin phần cứng chính xác nhất thế giới và chẩn đoán khả năng, bao gồm cả tính năng trực tuyến, tiêu chuẩn bộ nhớ, giám sát phần cứng, và các thông tin phần cứng cấp thấp.